Alina
Luchian
Responsable Communication & Marketing
Equipe XWiki ,Equipe Ventes et Marketing
https://twitter.com/AlinaLuchian
ro.linkedin.com/in/alinacluchian